Byggsektorn är en av de största branscherna i Sverige och hur konjunkturen utvecklas här har stor betydelse för ekonomin som helhet. Det har inte minst visat sig under coronapandemin när många planerade utvecklingsprojekt har ställts in eller pausats. Totalt utgör bygg ungefär 11 % av Sveriges totala BNP, så en ned- eller uppgång i byggandet med bara några procent får stora konsekvenser.

Hur ser den svenska byggbranschen ut?

Det finns ungefär 300 000 personer som varje dag går till sitt jobb i byggbranschen för att göra nytta för samhället och få lön. Dessa är fördelade på sammanlagt 100 000 olika registrerade firmor inom entreprenad, VVS, el med mera. Så en stor del av de som är yrkesverksamma har antingen små egna firmor där de är den enda anställda, eller jobbar i ett småföretag. Det finns ungefär 25 företag som har över 500 anställda där de tre största är Skanska, NCC och PEAB, i den ordningen. De tre storföretagen står ensamma för mellan 25-30 % av den totala omsättningen inom bygg.

Könsfördelning inom bygg

En sak som utmärker byggbranschen är att den är väldigt mansdominerad. Av de som väljer en bygginriktad utbildning på högskolan eller universitetet är ungefär två av tre män. På yrkesarbetarsidan ser det ännu värre ut med så lite som 1,5 % kvinnor. Glädjande är dock att det är ökande och på yrkesutbildningarna har andelen kvinnor växt till närmare 10 %.

Både på utbildningarna och inom företagen satsas det hårt på att rekrytera kvinnor, vilket innebär att du som är duktig och kvinna har alla möjligheter att både få jobb och en snabb karriärutveckling. De flesta företag har särskilda mentorsprogram och andra insatser som strävar efter att få fler kvinnor i ledande befattningar. Det här kan givetvis ses som orättvist, men samtidigt visar de flesta undersökningar att jämställda arbetsplatser är bättre för alla.